Evidencija sudionika

Praćenje provedbe Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. sastavni je dio programskog ciklusa. U svrhu izvještavanja o napretku i rezultatima ostvarenima u provedbi, sustav praćenja mora biti usklađen na programskoj i projektnoj razini kako bi se prikupljeni podaci mogli kvantitativno i kvalitativno obraditi, ne samo za potrebe izvještavanja, već i za potrebe evaluacije i budućeg planiranja intervencija.

U okviru sustava podaci se prikupljaju temeljem dva obrasca:

  • Kroz Obrazac 1. „Osobni podaci“, koji se ispunjava prilikom ulaska sudionika u projektnu aktivnosti, a podijeljen je u dvije podcjeline:
    • Prva podcjelina (1.a.) „Osobni podaci“ usmjerena je na prikupljanje osobnih podataka sudionika pripadnika ciljnih skupina definiranih u pozivu na dostavu projektnih prijedloga (ime/prezime, OIB, dob, spol, završeno obrazovanje, status na tržištu rada, status kućanstva i drugo).
    • Druga podcjelina (1.b.) „Posebna kategorija podataka“ služi za prikupljanje posebne kategorije osobnih podataka istih sudionika (osoba s invaliditetom, migrant, osoba stranog podrijetla i drugo).
  • Kroz Obrazac 2. „Podaci nakon završetka aktivnosti“ prikupljaju se zajednički pokazatelji trenutačnih rezultata i ispunjava ga sudionik nakon izlaska iz projektne aktivnosti.
    • Nositelj projekta sukladno obvezi koja proizlazi iz ugovora mora voditi računa o tome da sudioniku koji je izašao iz projektne aktivnosti dostavi Obrazac 2. te da ga sudionik popuni po završetku sudjelovanja, a najkasnije unutar 4 tjedna po prestanku sudjelovanja.
Uz ispunjavanje fizičkih obrazaca, sudionik ispunjava i digitalne obrasce, ispit i anketu, a koji su dostupne ovdje: