Obrazac 1

Log in Form
Termin koji pohađate*
Status u vatrogastvu* Dobrovoljni vatrogasac   Profesionalni vatrogasac   Ništa od navedenog
1.a. "OSOBNI PODACI"
Ime i prezime* Ime*
Srednje ime
Prezime*
Adresa i mjesto prebivališta/boravišta*
Naselje*
Županija*
OIB*
Spol* Ženski   Muški
Datum rođenja*
(dd/mm/gggg)
Kontakt podaci E-mail
Tel/Mob
Završeno obrazovanje* Razina obrazovanja niža od ISCED-a 1 (ISCED 0) - predškolska djeca
Razina obrazovanja niža od ISCED-a 1 (ISCED 0) - ostala populacija
Završeni niži razredi osnovne škole (ISCED 1) uključujući djecu u redovnom obrazovanju koja nisu još završila niže razrede
Završena osnovna škola (ISCED 2)
Završeno srednjoškolsko obrazovanje (programi strukovnog obrazovanja, gimnazijski programi, umjetničko obrazovanje) (ISCED 3)
Završeni poslijesrednjoškolski programi usavršavanja / obrazovanja odraslih (nadogradnja na srednjoškolsku kvalifikaciju, ali programi ne omogućuju pristup na višu razinu i ne pripadaju visokom obrazovanju) (ISCED 4)
Završen stručni studij (u trajanju kraćem od tri godine) (ISCED 5)
Završen stručni studij (u trajanju od najmanje tri godine)/ Završen preddiplomski sveučilišni studij (ISCED 6)
Završen diplomski sveučilišni studij/ Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij /Specijalistički diplomski stručni studij/Poslijediplomski specijalistički studij (ISCED 7)
Završen poslijediplomski sveučilišni studij (ISCED 8)
Status na tržištu rada* Zaposlen/a2, od toga:
Samozaposlen/a3
Nezaposlen/a4, uključujući dugotrajno nezaposlene5
Dugotrajno nezaposlen/a
    do 25 godina – nezaposleni dulje od 6 mjeseci
    25 i više godina –nezaposleni dulje od 12 mjeseci
Neaktivna osoba6
Neaktivna osoba niti u programu obrazovanja niti osposobljavanja
1.b. "POSEBNA KATEGORIJA PODATAKA"
Osoba s invaliditetom*7 DA   NE   Ne želim odgovoriti
Pripadnost nacionalnoj manjini*8 DA   NE   Ne želim odgovoriti
Osoba stranog podrijetla*9 DA   NE   Ne želim odgovoriti
Migrant*10 DA   NE   Ne želim odgovoriti
Ostale osobe u nepovoljnom položaju* DA   NE   Ne želim odgovoriti

Pod-kategorije za praćenje
Beskućnik ili osoba pogođena socijalnom isključenošću u pogledu stanovanja11
Ostalo (navesti)
* OBAVEZNO popunjavaju svi sudionici projekta
 Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, kao Voditelj obrade osobnih podataka, obavještava Vas da će Vaši osobni podaci biti poslani u Informacijski sustav za praćenje mikropodataka i da će isti biti obrađeni u svrhu praćenja provedbe i evaluacije Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.
 Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava u svojstvu Voditelja obrade obrađuje osobne podatke sudionika projekata financiranih putem Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. u izvršavanju zadaće od javnog interesa i to u skladu sa svojim zakonskim ovlastima propisanim niže navedenim aktima.
 Prihvaćanjem ove obavijesti smatra se da ste suglasni s prikupljanjem i daljnjim obrađivanje Vaših osobnih podataka ustupljenih Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava putem ovog web sučelja.
 Prikupljanje i obrada Vaših osobnih podataka, kao i ovlasti Voditelja obrade osobnih podataka, izvršitelja obrade, treće strane i primatelja dodijeljene su u skladu s funkcijama, zadaćama i odgovornostima tijela u Sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda i temelje se na sljedećoj pravnoj osnovi:
  • Uredba (EU) br. 1303 /2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (Službeni list L 347/320, 20.12.2013.);
  • Uredba (EU) br. 1304/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom socijalnom fondu i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1081/2006 (Službeni list L 347/320, 20.12.2013.);
  • Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. - 2020. („Narodne novine“, broj 92/2014);
  • Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem »Ulaganje za rast i radna mjesta« („Narodne novine“, broj 107/2014, 23/2015 i 129/2015,15/2017, 18/2017 – ispravak);
  • Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka);
  • Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne Novine broj 42/2018).
 Svaki korisnik s kojim se potpisuje Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru Europskog socijalnog fonda i/ili njegovi partneri, a koji je izravno odgovoran za pokretanje, upravljanje, provedbu i ostvarenje rezultata projekta je također Voditelj obrade osobnih podataka o sudionicima Europskog socijalnog fonda u okviru projekta koji provodi.
 Prikupljeni osobni podaci ne koriste se u marketinške svrhe niti se javno objavljuju. Prikupljeni osobni podaci koriste se isključivo u gore navedene svrhe te se čuvaju samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju, a sve sukladno gore navedenoj pravnoj regulativi.
Sudionik projekta klikom na gumb "Spremi" jamči istinitost podataka te svoju privolu davanja podataka u svrhu praćenja projekta. Podaci se prikupljaju u skladu sa Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne Novine broj 42/2018) i koriste isključivo u svrhu praćenja i evaluacije projekta i neće se koristiti u druge svrhe.

POJAŠNJENJA:

1ISCED 1 - sudionik/ca koja nema završene niže razrede osnovne škole, a još uvijek je u zakonski predviđenoj dobnoj granici također ulazi u kategoriju ISCED-a 1 (npr. učenik 3. razreda osnovne škole). U slučaju kada osoba više nije u zakonski predviđenoj dobnoj granici za završavanje ove razine ISCED-a ulazi u kategoriju "Razina obrazovanja niža od ISCED-a 1 (ISCED 0 – ostala populacija)."

2Zaposlene osobe - osobe koje su u referentnom tjednu (u trenutku ispunjavanja obrasca) obavljale bilo kakav posao za novac ili plaćanje u naturi. To su svi zaposlenici, samozaposlene osobe i članovi obitelji koji pomažu u poslovnom subjektu u vlasništvu člana obitelji (trgovačko društvo, poduzeće, obrt, slobodno zanimanje, poljoprivredno gospodarstvo) ili u nekome drugom obliku obiteljske priređivačke djelatnosti i osobe koje su radile za naknadu prema ugovoru, za neposredno plaćanje u novcu ili naturi.

3Samozaposlene osobe - poslodavci koji upravljaju poslovnim subjektom i zapošljavaju jednoga ili više zaposlenika te osobe koje rade za vlastiti račun i ne zapošljavaju zaposlenike.

4Nezaposlene osobe - osobe koje nemaju posao, raspoložive su za posao i aktivno traže posao (definicija obuhvaća registrirane i neregistrirane nezaposlene osobe).

5Dugotrajno nezaposlene osobe:
 mladi (do 25 godina) –kontinuirano nezaposleni dulje od 6 mjeseci
 odrasli (25 i više godina) –kontinuirano nezaposleni dulje od 12 mjeseci

6Neaktivne osobe - osobe koje nemaju status ni zaposlene ni nezaposlene osobe, osobe uključene u program obrazovanja i treninga (uključujući osobe u osnovnoškolskom, srednjoškolskom i visokoškolskom obrazovanju), osobe u mirovini, osobe koje su odustale od posla, osobe kojima je utvrđena potpuna nesposobnost za rad, kućanice i druge).

7Osoba s invaliditetom - osoba koja ima dugotrajna tjelesna, mentalna, intelektualna ili osjetilna oštećenja, koja u međudjelovanju s različitim preprekama mogu sprečavati njezino puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima.

8Pripadnost nacionalnoj manjini - u smislu Ustavnog zakona RH o pravima nacionalnih manjina, nacionalna manjina je skupina hrvatskih državljana čiji su pripadnici tradicionalno nastanjeni na teritoriju Republike Hrvatske, a njeni članovi imaju etnička, jezična i/ili vjerska obilježja različita od drugih građana i vodi ih želja za očuvanjem tih obilježja (Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, NN 155/02, 47/10, 80/10, 93/11).

9Osoba stranog podrijetla - osobe čija su oba roditelja rođena izvan Republike Hrvatske, bez obzira na činjenicu je li ta osoba rođena ili ne u Republici Hrvatskoj (Europska komisija, Eurostat, str. 6 http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3888793/5850217/KS-RA-11-019-EN.PDF)

10Migrant - osoba, pripadnik/ica druge države, koji/a ima prebivalište u Republici Hrvatskoj (Europska komisija, Eurostat, §311, http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5935673/KS-GQ-13-002-EN.PDF)

11Beskućnik - osoba koja nema gdje stanovati, boravi na javnom ili drugom mjestu koje nije namijenjeno za stanovanje i nema sredstava kojima bi mogla podmiriti potrebu stanovanja (sukladno definiciji iz važećeg zakonodavstva iz područja socijalne skrbi).