Obrazac 1

Log in Form
  1. Odabir termina edukacije je obavezan!
  2. Dobrovoljni vatrogasac   Profesionalni vatrogasac
1.a. "OSOBNI PODACI"
Ime i prezime* Ime*
Srednje ime
Prezime*
Adresa i mjesto prebivališta/boravišta
Grad
Županija
OIB
Spol Ženski   Muški
Datum rođenja*
(dd/mm/gggg)
Kontakt podaci E-mail
Tel/Mob
Završeno obrazovanje Razina obrazovanja niža od ISCED-a 1 (ISCED 0) - predškolska djeca
Razina obrazovanja niža od ISCED-a 1 (ISCED 0) - ostala populacija
Završeni niži razredi osnovne škole (ISCED 1) uključujući djecu u redovnom obrazovanju koja nisu još završila niže razrede
Završena osnovna škola (ISCED 2)
Završeno srednjoškolsko obrazovanje (programi strukovnog obrazovanja, gimnazijski programi, umjetničko obrazovanje) (ISCED 3)
Završeni poslijesrednjoškolski programi usavršavanja / obrazovanja odraslih (nadogradnja na srednjoškolsku kvalifikaciju, ali programi ne omogućuju pristup na višu razinu i ne pripadaju visokom obrazovanju) (ISCED 4)
Završen stručni studij (u trajanju kraćem od tri godine) (ISCED 5)
Završen stručni studij (u trajanju od najmanje tri godine)/ Završen preddiplomski sveučilišni studij (ISCED 6)
Završen diplomski sveučilišni studij/ Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij /Specijalistički diplomski stručni studij/Poslijediplomski specijalistički studij (ISCED 7)
Završen poslijediplomski sveučilišni studij (ISCED 8)
Status na tržištu rada Zaposlen/a2, od toga:
Samozaposlen/a3
Nezaposlen/a4, uključujući dugotrajno nezaposlene5
Dugotrajno nezaposlen/a
    do 25 godina – nezaposleni dulje od 6 mjeseci
    25 i više godina –nezaposleni dulje od 12 mjeseci
Neaktivna osoba6
Neaktivna osoba niti u programu obrazovanja niti osposobljavanja
Status kućanstva Osoba živi u kućanstvu u kojem nema zaposlenih (osoba i svi članovi kućanstva su nezaposleni ili neaktivni)
Osoba živi u kućanstvu u kojem nema zaposlenih, s uzdržavanom djecom (djeca u dobi od 0 do 17 i/ili 18 do 24 ako su neaktivna i žive s najmanje jednim roditeljem, djeca ispod 25 godina ako se obrazuju izvan adrese stanovanja, ne rade i imaju prebivalište na adresi roditelja)
Osoba živi u kućanstvu koje se sastoji od jedne odrasle osobe, s uzdržavanom djecom (djeca u dobi od 0 do 17 i/ili 18 do 24 ako su neaktivna i žive s najmanje jednim roditeljem, djeca ispod 25 godina ako se obrazuju izvan adrese stanovanja, ne rade i imaju prebivalište na adresi roditelja)
Ne primjenjuje se/Ništa od navedenog
1.b. "POSEBNA KATEGORIJA PODATAKA"
Osoba s invaliditetom9 DA   NE   Ne želim odgovoriti
Pripadnost nacionalnoj manjini10 DA   NE   Ne želim odgovoriti
Osoba stranog podrijetla11 DA   NE   Ne želim odgovoriti
Migrant12 DA   NE   Ne želim odgovoriti
Ostale osobe u nepovoljnom položaju DA   NE   Ne želim odgovoriti

Pod-kategorije za praćenje
Osoba s prebivalištem/boravištem u ruralnom području
Beskućnik ili osoba pogođena socijalnom isključenošću u pogledu stanovanja
Ostalo (navesti)
* OBAVEZNO popunjavaju svi sudionici projekta
 Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, kao Voditelj obrade osobnih podataka, obavještava Vas da će Vaši osobni podaci biti poslani u Informacijski sustav za praćenje mikropodataka i da će isti biti obrađeni u svrhu praćenja provedbe i evaluacije Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.
 Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava u svojstvu Voditelja obrade obrađuje osobne podatke sudionika projekata financiranih putem Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. u izvršavanju zadaće od javnog interesa i to u skladu sa svojim zakonskim ovlastima propisanim niže navedenim aktima.
 Prihvaćanjem ove obavijesti smatra se da ste suglasni s prikupljanjem i daljnjim obrađivanje Vaših osobnih podataka ustupljenih Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava putem ovog web sučelja.
 Prikupljanje i obrada Vaših osobnih podataka, kao i ovlasti Voditelja obrade osobnih podataka, izvršitelja obrade, treće strane i primatelja dodijeljene su u skladu s funkcijama, zadaćama i odgovornostima tijela u Sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda i temelje se na sljedećoj pravnoj osnovi:
  • Uredba (EU) br. 1303 /2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (Službeni list L 347/320, 20.12.2013.);
  • Uredba (EU) br. 1304/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom socijalnom fondu i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1081/2006 (Službeni list L 347/320, 20.12.2013.);
  • Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. - 2020. („Narodne novine“, broj 92/2014);
  • Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem »Ulaganje za rast i radna mjesta« („Narodne novine“, broj 107/2014, 23/2015 i 129/2015,15/2017, 18/2017 – ispravak);
  • Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka);
  • Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne Novine broj 42/2018).
 Svaki korisnik s kojim se potpisuje Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru Europskog socijalnog fonda i/ili njegovi partneri, a koji je izravno odgovoran za pokretanje, upravljanje, provedbu i ostvarenje rezultata projekta je također Voditelj obrade osobnih podataka o sudionicima Europskog socijalnog fonda u okviru projekta koji provodi.
 Prikupljeni osobni podaci ne koriste se u marketinške svrhe niti se javno objavljuju. Prikupljeni osobni podaci koriste se isključivo u gore navedene svrhe te se čuvaju samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju, a sve sukladno gore navedenoj pravnoj regulativi.
Sudionik projekta klikom na gumb "Spremi" jamči istinitost podataka te svoju privolu davanja podataka u svrhu praćenja projekta. Podaci se prikupljaju u skladu sa Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne Novine broj 42/2018) i koriste isključivo u svrhu praćenja i evaluacije projekta i neće se koristiti u druge svrhe.

NAPOMENE:

1ISCED 1 - sudionik/ca koja nema završene niže razrede osnovne škole, a još uvijek je u zakonski predviđenoj dobnoj granici također ulazi u kategoriju ISCED-a 1 (npr. učenik 3. razreda osnovne škole). U slučaju kada osoba više nije u zakonski predviđenoj dobnoj granici za završavanje ove razine ISCED-a ulazi u kategoriju "Razina obrazovanja niža od ISCED-a 1 (ISCED 0 – ostala populacija).

2Zaposlene osobe - osobe koje su u referentnom tjednu (u trenutku ispunjavanja obrasca) obavljale bilo kakav posao za novac ili plaćanje u naturi. To su svi zaposlenici, samozaposlene osobe i članovi obitelji koji pomažu u poslovnom subjektu u vlasništvu člana obitelji (trgovačko društvo, poduzeće, obrt, slobodno zanimanje, poljoprivredno gospodarstvo) ili u nekome drugom obliku obiteljske priređivačke djelatnosti i osobe koje su radile za naknadu prema ugovoru, za neposredno plaćanje u novcu ili naturi.

3Samozaposlene osobe - poslodavci koji upravljaju poslovnim subjektom i zapošljavaju jednoga ili više zaposlenika te osobe koje rade za vlastiti račun i ne zapošljavaju zaposlenike.

4Nezaposlene osobe - osobe koje nemaju posao, raspoložive su za posao i aktivno traže posao (definicija obuhvaća registrirane i neregistrirane nezaposlene osobe).

5Dugotrajno nezaposlene osobe:
 mladi (do 25 godina) –kontinuirano nezaposleni dulje od 6 mjeseci
 odrasli (25 i više godina) –kontinuirano nezaposleni dulje od 12 mjeseci

6Neaktivne osobe - osobe koje nemaju status ni zaposlene ni nezaposlene osobe, osobe uključene u program obrazovanja i treninga (uključujući osobe u osnovnoškolskom, srednjoškolskom i visokoškolskom obrazovanju), osobe u mirovini, osobe koje su odustale od posla, osobe kojima je utvrđena potpuna nesposobnost za rad, kućanice i druge).

7Beskućnik - osoba koja nema gdje stanovati, boravi na javnom ili drugom mjestu koje nije namijenjeno za stanovanje i nema sredstava kojima bi mogla podmiriti potrebu stanovanja (Zakon o socijalnoj skrbi, NN 157/13, 152/14).

8Ruralno područje - spada u jednu od tri kategorije područja određenih sukladno definiciji DEGURBA klasifikacije i odnosi se na rijetko naseljena područja. Pregled ruralnih područja u Republici Hrvatskoj dostupan je u tekstu ispod i na http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/miscellaneous/index.cfm?TargetUrl=DSP_DEGURBA

9Osoba s invaliditetom - osoba koja ima dugotrajna tjelesna, mentalna, intelektualna ili osjetilna oštećenja, koja u međudjelovanju s različitim preprekama mogu sprečavati njezino puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima.

10Pripadnost nacionalnoj manjini - u smislu Ustavnog zakona RH o pravima nacionalnih manjina, nacionalna manjina je skupina hrvatskih državljana čiji su pripadnici tradicionalno nastanjeni na teritoriju Republike Hrvatske, a njeni članovi imaju etnička, jezična i/ili vjerska obilježja različita od drugih građana i vodi ih želja za očuvanjem tih obilježja (Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, NN 155/02, 47/10, 80/10, 93/11).

11Osoba stranog podrijetla - osobe čija su oba roditelja rođena izvan Republike Hrvatske, bez obzira na činjenicu je li ta osoba rođena ili ne u Republici Hrvatskoj (Europska komisija, Eurostat, str. 6 http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3888793/5850217/KS-RA-11-019-EN.PDF)

12Migrant - osoba, pripadnik/ica druge države, koji/a ima prebivalište u Republici Hrvatskoj (Europska komisija, Eurostat, §311, http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5935673/KS-GQ-13-002-EN.PDF)

Popis ruralnih područja (po abecednom redu):
Andrijaševci, Antunovac, Babina Greda, Bale - Valle, Barban, Barilović, Baška, Baška Voda, Bedekovčina, Bedenica, Bednja, Benkovac, Berek, Beretinec, Bilice, Bilje, Biskupija, Bistra, Bizovac, Blato, Bogdanovci, Bol, Bosiljevo, Bošnjaci, Brela, Brestovac, Breznica, Breznički Hum, Brinje, Brod Moravice, Brodski Stupnik, Brtonigla - Verteneglio, Budinščina, Buje - Buie, Buzet, Cerna, Cernik, Cerovlje, Cestica, Cetingrad, Cista Provo, Civljane, Cres, Crnac, Čabar, Čačinci, Čađavica, Čaglin, Čazma, Čeminac, Davor, Dekanovec, Delnice, Desinić, Dežanovac, Dicmo, Dobrinj, Domašinec, Donja Dubrava, Donja Motičina, Donja Stubica, Donja Voća, Donji Andrijevci, Donji Kraljevec, Donji Kukuruzari, Donji Lapac, Donji Vidovec, Dragalić, Draganić, Draž, Drenovci, Drenje, Drniš, Drnje, Dubrava, Dubravica, Dubrovačko Primorje, Dugopolje, Dvor, Đelekovec, Đulovac, Đurđenovac, Đurmanec, Erdut, Ernestinovo, Ervenik, Farkaševac, Ferdinandovac, Feričanci, Funtana - Fontane, Fužine, Galovac, Garčin, Garešnica, Generalski Stol, Glina, Gola, Goričan, Gorjani, Gornja Rijeka, Gornja Stubica, Gornji Bogićevci, Gornji Mihaljevec, Gospić, Gračac, Gračišće, Gradac, Gradec, Gradina, Gradište, Grožnjan - Grisignana, Grubišno Polje, Gundinci, Gvozd, Hercegovac, Hlebine, Hrašćina, Hrvace, Hum Na Sutli, Hvar, Ilok, Imotski, Ivanec, Ivanska, Jagodnjak, Jakovlje, Jakšić, Jalžabet, Janjina, Jarmina, Jasenice, Jasenovac, Jastrebarsko, Jelsa, Jesenje, Josipdol, Kali, Kalinovac, Kalnik, Kamanje, Kanfanar, Kapela, Kaptol, Karlobag, Karojba, Kaštelir-Labinci - Castelliere-S. Domenica, Kijevo, Kistanje, Klana, Klanjec, Klenovnik, Klinča Sela, Klis, Kloštar Ivanić, Kloštar Podravski, Kneževi Vinogradi, Kolan, Komiža, Končanica, Konjščina, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Korčula, Koška, Kotoriba, Kraljevec Na Sutli, Kraljevica, Krapinske Toplice, Krašić, Kravarsko, Križ, Križevci, Krk, Krnjak, Kršan, Kukljica, Kula Norinska, Kumrovec, Kutjevo, Lanišće, Lasinja, Lastovo, Lećevica, Legrad, Lekenik, Lepoglava, Levanjska Varoš, Lipik, Lipovljani, Lišane Ostrovičke, Ližnjan - Lisignano, Lobor, Lokve, Lokvičići, Lopar, Lovas, Lovinac, Luka, Lukač, Lumbarda, Lupoglav, Ljubešćica, Mače, Magadenovac, Majur, Mala Subotica, Mali Bukovec, Malinska-Dubašnica, Marčana, Marija Bistrica, Marija Gorica, Marijanci, Marina, Markušica, Martijanec, Martinska Ves, Medulin, Mihovljan, Mikleuš, Milna, Mljet, Molve, Mošćenička Draga, Motovun - Montona, Mrkopalj, Muć, Mursko-Središće, Murter - Kornati, Nedelišće, Negoslavci, Nerežišća, Netretić, Nijemci, Nin, Nova Bukovica, Nova Kapela, Nova Rača, Novalja, Novi Golubovec, Novi Marof, Novi Vinodolski, Novigrad, Novigrad - Cittanova, Novigrad Podravski, Novo Virje, Novska, Nuštar, Obrovac, Ogulin, Okučani, Omiš, Omišalj, Oprtalj - Portole, Opuzen, Orahovica, Orebić, Orehovica, Oriovac, Orle, Otočac, Otok, Ozalj, Pag, Pakoštane, Pašman, Pazin, Perušić, Peteranec, Petlovac, Petrijevci, Petrovsko, Pićan, Pirovac, Pisarovina, Pitomača, Plaški, Pleternica, Podbablje, Podcrkavlje, Podgora, Podgorač, Podravska Moslavina, Podravske Sesvete, Podturen, Pokupsko, Polača, Poličnik, Popovac, Popovača, Posedarje, Postira, Povljana, Pregrada, Preko, Prelog, Preseka, Prgomet, Primorski Dolac, Primošten, Privlaka, Privlaka, Proložac, Pučišća, Punat, Punitovci, Pušća, Radoboj, Rakovec, Rakovica, Rasinja, Raša, Ravna Gora, Ražanac, Rešetari, Ribnik, Rogoznica, Rovišće, Rugvica, Runovići, Ružić, Saborsko, Sali, Satnica Đakovačka, Seget, Selca, Selnica, Semeljci, Senj, Severin, Sikirevci, Sirač, Skrad, Skradin, Slavonski Šamac, Slivno, Slunj, Smokvica, Sokolovac, Sopje, Stankovci, Stara Gradiška, Stari Grad, Stari Jankovci, Stari Mikanovci, Starigrad, Staro Petrovo Selo, Ston, Strizivojna, Sućuraj, Suhopolje, Sukošan, Sunja, Supetar, Sutivan, Sveta Marija, Sveta Nedelja, Sveti Đurđ, Sveti Filip I Jakov, Sveti Ilija, Sveti Ivan Zelina, Sveti Ivan Žabno, Sveti Juraj Na Bregu, Sveti Križ Začretje, Sveti Lovreč, Sveti Martin Na Muri, Sveti Petar Orehovec, Sveti Petar U Šumi, Svetvinčenat, Šandrovac, Šestanovac, Škabrnja, Šodolovci, Šolta, Špišić Bukovica, Štefanje, Štitar, Štrigova, Tar-Vabriga - Torre-Abrega, Tinjan, Tisno, Tkon, Tompojevci, Topusko, Tordinci, Tounj, Tovarnik, Trilj, Trnava, Trpanj, Trpinja, Tučepi, Tuhelj, Udbina, Unešić, Varaždinske Toplice, Vela Luka, Velika, Velika Kopanica, Velika Ludina, Velika Pisanica, Velika Trnovitica, Veliki Bukovec, Veliki Grđevac, Veliko Trgovišće, Veliko Trojstvo, Viljevo, Vinodolska Općina, Vir, Virje, Vis, Visoko, Viškovci, Višnjan - Visignano, Vižinada - Visinada, Vladislavci, Voćin, Vodnjan - Dignano, Vođinci, Vojnić, Vratišinec, Vrbanja, Vrbje, Vrbnik, Vrbovec, Vrbovsko, Vrgorac, Vrhovine, Vrlika, Vrpolje, Vrsar - Orsera, Vrsi, Vuka, Zabok, Zadvarje, Zagorska Sela, Zagvozd, Zažablje, Zdenci, Zemunik Donji, Zlatar, Zlatar Bistrica, Zmijavci, Zrinski Topolovac, Žakanje, Žminj, Žumberak.