Obrazac 2

Log in Form
Termin koji pohađate
Ime i prezime Ime
Srednje ime
Prezime
OIB
Status sudionika nakon izlaska iz aktivnosti projekta* Neaktivna osoba1 koja traži posao2 po prestanku sudjelovanja
Ispunjava osoba koja je bila isključivo neaktivna i nije tražila posao kad je ušla u projekt , a koja traži posao po prestanku sudjelovanja

Osoba koja se obrazuje/osposobljava po prestanku sudjelovanja3
Ispunjava osoba koja je bila ili zaposlena ili nezaposlena ili neaktivna po ulasku u projekt, a koja se nije obrazovala/osposobljavala kod ulaska u projekt.

Osoba koja stječe kvalifikaciju po prestanku sudjelovanja
Ispunjava osoba koja je bila ili zaposlena ili nezaposlena ili neaktivna po ulasku u projekt, a koja stječe kvalifikaciju koja mora biti formalna i verificirana od strane relevantne institucije.

Osoba koja ima posao, uključujući samozaposlenje, po prestanku sudjelovanja
Ispunjava osoba koja je bila nezaposlena ili neaktivna kad je ušla u projekt, a koja ima posao po prestanku sudjelovanja

Osoba u nepovoljnom položaju4 koja traži posao, koja se obrazuje/osposobljava, koja stječe kvalifikaciju5, koja ima posao, uključujući samozaposlenje, po prestanku sudjelovanja
Ispunjava osoba koja je označila neki od statusa nepovoljnog položaja u Obrascu 1 (tri statusa kućanstva, migranti/osobe stranog porijekla, nacionalne manjine, osobe s invaliditetom i sve one navedene u ostale osobe u nepovoljnom položaju), a koja po prestanku sudjelovanja:
-
traži posao, obrazuje se (bila je zaposlena, nezaposlena ili neaktivna osoba koja se nije obrazovala osposobljavala), stječe formalnu kvalifikaciju, ima posao (bila je nezaposlena ili neaktivna)

Ništa od navedenoga
* Uzima se vremenski period od najviše 4 tjedna od trenutka izlaska osobe/sudionika iz aktivnosti projekta
 Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, kao Voditelj obrade osobnih podataka, obavještava Vas da će Vaši osobni podaci biti poslani u Informacijski sustav za praćenje mikropodataka i da će isti biti obrađeni u svrhu praćenja provedbe i evaluacije Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.
 Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava u svojstvu Voditelja obrade obrađuje osobne podatke sudionika projekata financiranih putem Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. u izvršavanju zadaće od javnog interesa i to u skladu sa svojim zakonskim ovlastima propisanim niže navedenim aktima.
 Prihvaćanjem ove obavijesti smatra se da ste suglasni s prikupljanjem i daljnjim obrađivanje Vaših osobnih podataka ustupljenih Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava putem ovog web sučelja.
 Prikupljanje i obrada Vaših osobnih podataka, kao i ovlasti Voditelja obrade osobnih podataka, izvršitelja obrade, treće strane i primatelja dodijeljene su u skladu s funkcijama, zadaćama i odgovornostima tijela u Sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda i temelje se na sljedećoj pravnoj osnovi:
  • Uredba (EU) br. 1303 /2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (Službeni list L 347/320, 20.12.2013.);
  • Uredba (EU) br. 1304/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom socijalnom fondu i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1081/2006 (Službeni list L 347/320, 20.12.2013.);
  • Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. - 2020. („Narodne novine“, broj 92/2014);
  • Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem »Ulaganje za rast i radna mjesta« („Narodne novine“, broj 107/2014, 23/2015 i 129/2015,15/2017, 18/2017 – ispravak);
  • Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka);
  • Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne Novine broj 42/2018).
 Svaki korisnik s kojim se potpisuje Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru Europskog socijalnog fonda i/ili njegovi partneri, a koji je izravno odgovoran za pokretanje, upravljanje, provedbu i ostvarenje rezultata projekta je također Voditelj obrade osobnih podataka o sudionicima Europskog socijalnog fonda u okviru projekta koji provodi.
 Prikupljeni osobni podaci ne koriste se u marketinške svrhe niti se javno objavljuju. Prikupljeni osobni podaci koriste se isključivo u gore navedene svrhe te se čuvaju samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju, a sve sukladno gore navedenoj pravnoj regulativi.
Sudionik projekta klikom na gumb "Spremi" jamči istinitost podataka te svoju privolu davanja podataka u svrhu praćenja projekta. Podaci se prikupljaju u skladu sa Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne Novine broj 42/2018) i koriste isključivo u svrhu praćenja i evaluacije projekta i neće se koristiti u druge svrhe.

POJAŠNJENJA:

1Neaktivne osobe - osobe koje nemaju status ni zaposlene ni nezaposlene osobe, osobe uključene u program obrazovanja i treninga (uključujući osobe u osnovnoškolskom, srednjoškolskom i visokoškolskom obrazovanju), osobe u mirovini, osobe koje su odustale od posla, osobe kojima je utvrđena potpuna nesposobnost za rad, kućanice i druge).

2Tražitelj zaposlenja - osobe koje nemaju posao, raspoložive su za posao i aktivno traže posao (definicija obuhvaća registrirane i neregistrirane osobe).

3Osoba koja ide na daljnje obrazovanje /osposobljavanje - osoba koja je sudjelovala u projektu te je nakon izlaska iz projekta krenula na daljnje obrazovne aktivnosti (cjeloživotno učenje, formalno obrazovanje) ili druge vrste obrazovnih aktivnosti (na radnom mjestu, izvan radnog mjesta, strukovno obrazovanje itd.)

4Osoba u nepovoljnom položaju - osobe koja žive u kućanstvu u kojem nema zaposlenih; osobe koje žive u kućanstvu sa samo jednom odraslom osobom, s uzdržavanom djecom; migranti; osobe sa stranim porijeklom, manjine (uključujući i marginalizirane skupine kao npr. Romi), osobe s invaliditetom , ostale osobe u nepovoljnom položaju.

5Kvalifikacija - naziv za objedinjene skupove ishoda učenja određenih razina, obujma i profila, a dokazuje se svjedodžbom ili diplomom odnosno drugom javnom ispravom koju izdaje nadležna ustanova. Uzimaju se u obzir samo kvalifikacije koje su stečene u okviru aktivnosti projekta.